توضیحات

پروژه: طراحی لوگو برند اسپاد گروپ

آدرس صفحه: espadgroupco@

آدرس وبسایت: www.espadgroup.com

تاریخ پروژه:  2020

سفارش دهنده: اسپاد گروپ

مدیر هنری و طراح: حمیدرضا بهادر