توضیحات

پروژه: تولید محتوای بصری اینستاگرام دکتر شکیب

تاریخ پروژه: 2019

سفارش دهنده: مجموعه دکتر شکیب

مدیر هنری و طراح: حمیدرضا بهادر