توضیحات

پروژه: طراحی لوگو برند پوشاک سپینود

آدرس صفحه: sepinood_style@

تاریخ پروژه: 2020

سفارش دهنده: پوشاک سپینود

مدیر هنری و طراح: حمیدرضا بهادر